annar, ulubione teksty

20147 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Alzheimer

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
by wstać ra­no z łóżka i zjeść śniadanie,
że od lat nie piję już ka­wy,
a her­batę słodzę jedną łyżeczką,
tyl­ko dla­tego by ku­pić choć ki­lo cuk­ru
w pob­liskim sklepie.

Mamo, [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:50

Nieustępli­wa, ciągła obec­ność ma­terii - przed­miotów, który­mi trze­ba się bez końca zaj­mo­wać, ciała, które­go pot­rze­by trze­ba nieus­tannie od no­wa zas­po­kajać - to pot­ra­fi być ta­kie męczące i og­ra­niczające... Ucie­czka z te­go więzienia wy­daje się niemożli­wa. Może dla­tego, żebyśmy nap­rawdę bar­dzo się stęskni­li za wie­cznością, za­nim do niej przejdziemy... 

myśl • przedwczoraj, 11:43

Co odróżnia wiarę od religii?
Np. tresura
https://youtu.be/4fpJ7ZRumTE 

myśl • przedwczoraj, 07:20

Wca­le nie chodzi o to, by mieć naj­le­piej wys­prząta­ny dom na świecie. Ani o to, czy na sto­le po­jawi się mi­lion wa­riac­ji na te­mat ja­jek. Nie chodzi też o to, by do [...] — czytaj całość

myśl • 20 kwietnia 2019, 09:52

Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze życze­nia. Ra­dos­nych i błogosławionych Świąt Zmar­twychwsta­nia Pańskiego oraz nieus­tającej opieki Miłosier­ne­go Chrys­tu­sa na każdy dzień.

Odtwórz  

myśl • 20 kwietnia 2019, 06:23

Podarta dusza

Przeglądam się w in­nych ludziach
bu­dując fi­lary z ich słów

Pradziew życie ule­ciało z wiatrem
nies­po­koj­nych myśli

Czas jest og­niem w którym płonę
łuną na czar­nym niebie

Na ko­niec prze­ciągne le­niwe słowa
nim wplo­te je w cisze

Słyszysz


*im mroczniej­sze  myśli
tym bar­dziej ko­loro­we ubrania 

wiersz • 19 kwietnia 2019, 21:22

Babska pokusa

Nig­dy nie myślała wiele o Bo­gu
Lecz gdy go spotkała
Uj­rzała nad­bo­ga

Bóg był jak słońce
Każde­go ran­ka o świcie
Za­bierał go

Gdy ubierał biały kołnierzyk
Widziała smycz
Choć to ona da­wała mu moc

Drżała gdy ręce,
które były [...] — czytaj całość

wiersz • 11 kwietnia 2019, 17:35

By chro­nić cię przed pog­ry­zieniem założę ci ka­ganiec, a cóż że stra­cisz głos...
Odtwórz  

aforyzm • 11 kwietnia 2019, 16:50

Pub­li­kując... pielęgnu­jesz swój ekshibicjonizm. 

myśl • 9 kwietnia 2019, 21:22

ogłoszenia drobne (2)

bezdomność
szu­kam ramion
które w rozpiętości

ujmą ją całą 

wiersz • 8 kwietnia 2019, 20:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul